1990

1990 - Group First - Working Group
1990 – Group First – Working Group
1990 - Group First - Toy
1990 – Group First – Toy
1990 - Group First - Terrier Group
1990 – Group First – Terrier Group
1990 - Group First - Sporting Group
1990 – Group First – Sporting Group
1990 Group First - Non Sporting
1990 Group First – Non Sporting
1990 Group First - Hound Group
1990 Group First – Hound Group
Facebooktwitter